Rehoboth

Plusklas

Passend onderwijs
Om tot een goed onderwijsaanbod te komen willen we weten wat de leerling van ons nodig heeft. Onze taak is om die leerbehoefte in kaart te brengen en hier zo nodig actie op te ondernemen. Binnen de vereniging werken we met SIDI PO. Dit is een van de middelen tot signalering van (hoog)begaafdheid. Tegenwoordig spreken we meer over ‘cognitief talent’. Tijdige signalering is nodig om onderpresteren, demotivatie en gebrek aan leerstrategieën te voorkomen door adequaat aan de leerbehoefte tegemoet te komen. Compacten, verrijken en verdiepen gebeurt in de groep o.a. door middel van Levelwerk en het extra aanbod uit de gebruikte methodes. Dit blijkt niet voor alle leerlingen tot een leerproces te leiden. Aansluitend bij passend onderwijs staan wij voor talentontwikkeling voor ieder kind, zodat de potentie van ieder kind tot uiting kan komen.
Hieruit is de behoefte ontstaan aan een plusklas. Dit onderdeel van ondersteuning valt onder de eindverantwoordelijkheid van de IB-er van de eigen school.

Aanmelden
In het voorjaar is er de mogelijkheid tot aanmelding door de groepsleerkracht. Deze heeft dan een hulpvraag die moeilijk binnen de groep kan worden opgelost.De groepsleerkracht heeft deze hulpvraag gedeeld met de IB-er en de betreffende ouders, waarop aanmelding gedaan kan worden. De toelatingscommissie ontvangt de aanmeldingen en selecteert wie voor de plusklas in aanmerking komt. Als de aanmelding afgewezen wordt, geeft de toelatingscommissie advies voor onderwijs in de groep. Deelname aan de plusklas geldt voor één schooljaar. Er is na de start in september een proefperiode van 10 weken. Hierbij kan, na breed overleg, een deelname gestopt worden. Ieder jaar wordt bekeken of er opnieuw deelname aan de plusklas nodig is of dat er in de thuisklas voldoende tegemoet gekomen kan worden aan de hulpvraag.
Plaatsing in de plusklas kan geboden worden van groep 1 t/m 8.

Waar en wanneer?
De locatie van de plusklas is de Rehoboth. Hier kunnen de betreffende leerlingen rechtstreeks naartoe komen.
Deelname aan de plusklas is voor maximaal 1 dagdeel per week.
Momenteel is er dinsdagochtend plusklas voor de middenbouw (groep 5/6), dinsdagmiddag voor de onderbouw (groep 3/4) en vrijdagochtend voor de bovenbouw (groep 7/8).

Informatie
In september is er een informatieavond voor de betreffende ouders en rond de kerstvakantie/aan het eind van het schooljaar is er een groei-/eindgesprek. Hierbij worden de in september opgestelde handelingsplannen besproken, geëvalueerd en nieuwe plannen opgesteld. Door het schooljaar heen ontvangen de ouders informatie via de basisschoolapp.

Wat doen we?
Samenwerken met ontwikkelingsgelijken, tegen eigen grenzen aanlopen, fouten leren maken, omgaan met kritiek, uitdagende en complexe opdrachten aangaan, werken aan executieve functies (waaronder bijvoorbeeld plannen en doorzetten), van informeel naar formeel leren, dit zijn zoal de punten waar we mee bezig zullen zijn.
Er wordt vooral procesgericht gewerkt. Er is veel aandacht voor het inzicht in en het evalueren van de leerprocessen. Eigen leerdoelen worden gesteld en geëvalueerd. Dit met toevoeging van de informatie van ouders en leerkrachten, uit de aanmelding verkregen.

Kortom: leren leren, leren denken en leren leven.

Juf Erna Koppelman
Specialist (hoog)begaafdheid en plusklasleerkracht

e.koppelman ~apenstaartje~ hoij.nl